close

Možda se nalazite na pogrešnoj naslovnoj stranici tvrtke OBO-Bettermann. Možete promijeniti na sljedeće stranice za pojedinu zemlju:

Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

A. Opće odredbe za obradu podataka na našoj internetskoj stranici

1. Predmet ove Izjave o zaštiti podataka

Mi, OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (nadalje: OBO), radujemo se vašem interesu za našu internetsku stranicu i našoj ponudi na našoj internetskoj stranici.

Zaštita vaših osobnih podataka za nas je vrlo velika i važna stvar. U nastavku ćemo vas detaljno obavijestiti o podacima prikupljenim tijekom vašeg posjeta našim web stranicama, uporabi naših lokalnih ponuda i njihovom obrađivanju ili uporabi u nastavku. Nadalje, obavještavamo vas o tome koje prateće zaštitne mjere smo poduzeli u tehničkom i organizacijskom smislu.

Obrada osobnih podataka, kao što je Ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka uvijek je u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Pomoću ove politike zaštite privatnosti želimo vas obavijestiti o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka prikupljenih, rabljenih i obrađenih od strane nas i jeste li uključeni u obradu podataka.

Iako mi, odgovorni za obradu osobnih podataka, provodimo brojne tehničke i organizacijske mjere, internetski prijenos podataka može u načelu imati sigurnosne praznine pa se apsolutna zaštita ne može jamčiti. Molimo vas da to uzmete u obzir prilikom uporabe naše web stranice.

1.1 Osobni podaci u smislu ovih odredaba o zatiti podataka pojedinani su navodi o vaim osobnim ili injeninim okolnostima. U to se naroito ubraja vae ime, adresa elektronike pote, kao i vaa adresa i broj telefona.

1.2 U osobne podatke ubrajaju se i informacije o vaoj uporabi nae internetske stranice koje prikupljamo u skladu sa ovom Izjavom o zatiti podataka. Putem isto informatikog posjeta internetske stranice to se, po pravilu, odvija primjenom datoteke zapisnika i kolaia.

2. Pojmovi

3. Ime i adresa osobe odgovorne za obradu

Odgovorna je osoba u smisu zaštite podataka:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Telefon: 0049-2373-89-0
Telefaks: 0049-2373-89-238
E-mail: info(at)obo.de

4. Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
- službenik za zaštitu podataka -
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Tel.: 0049-2373-89-1351
E-mail: datenschutz(at)obo.de

5. Brisanje i blokada osobnih podataka / trajanje čuvanja

Ako nije drugačije određeno u odgovarajućoj obradi osobnih podataka u poglavlju B. ove Izjave o privatnosti, podaci pohranjeni kod nas bit će izbrisani nakon što više nije potrebna pohrana i brisanje nije u sukobu sa zakonskim zahtjevima za pohranu. Ako se podaci ispitanika ne brišu jer su potrebni za druge i legalno dopuštene svrhe, njihova je obrada ograničena. to znači da se podaci blokiraju i ne obrađuju u druge svrhe. To vrijedi na primjer za podatke ispitanika koji se moraju čuvati iz komercijalnih ili poreznih razloga.

Prema zakonskim zahtjevima, čuvanje traje šest godina u skladu s čl. 257 st. 1 HGB (trgovačke knjige, inventari, bilance otvorenja, godišnji obračuni, trgovačka pisma, računovodstvene isprave, itd.) i deset godina prema čl. 147 st. 1 AO (Knjige, evidencije, računovodstveni dokumenti, komercijalna i poslovna pisma itd.)

6. Prava ispitanika

6.1. Pravo na potvrdu

Svaki ispitanik ima pravo zatražiti kontrolora da potvrdi obradu predmetnih osobnih podataka. Ako ispitanik želi iskoristiti to pravo potvrde, može se bilo kada obratiti nama ili našem voditelju obrade.

6.2. Pravo na informacije

Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo na besplatne informacije od nas u bilo koje doba o osobnim podacima pohranjenih o njoj i dobiti kopiju tih podataka. Osim toga, ispitanik ima pravo na informacije o sljedećem:

 • svrhe obrade
 • kategorije osobnih podataka koji se obrađuju.
 • primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili tek trebaju biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 • po mogućnosti planirano trajanje za koje će se pohraniti osobni podaci ili, ako to nije moguće, kriteriji za određivanje tog trajanja
 • postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega ili ograničenje obrade od strane odgovorne osobe ili prava na prigovor na takvu obradu
 • postojanje prava na žalbu nadzornom tijelu
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni od nositelja podataka: Sve dostupne informacije o izvoru podataka
 • postojanje automatiziranog odlučivanja uključujući profiliranje u skladu s člankom 22. stavcima 1. i 4. OUZP i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o uključenoj logici i opsegu i namjeravanog utjecaja takve obrade na nositelja podataka

Osim toga, ispitanik ima pravo znati jesu li osobni podaci preneseni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, ispitanik inače ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom.

Ako je to slučaj, ispitanik inače ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom.

6.3 Pravo na ispravak

Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo zahtijevati neposrednu ispravku netočnih osobnih podataka koji se odnose na njih. Nadalje, subjekt podataka ima pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, zatražiti popunjavanje nepotpunih osobnih podataka dodatnom deklaracijom.

Ako je to slučaj, ispitanik inače ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom.

6.4 Pravo na brisanje

Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo zatražiti od kontrolora da odmah izbriše osobne podatke koji se odnose na nju, pod uvjetom da je ispunjen jedan od sljedećih razloga i da obrada nije potrebna:

Osobni podaci prikupljeni su za takve svrhe ili na drugi način obrađeni za koje više nisu potrebni.

Ispitanik opoziva njihov pristanak, na koji se obrada sukladno čl. 6, odlomak 1, točka a osobe za zaštitu podataka 9 st. 2 točka a OUZP i nema druge pravne osnove za obradu.

Subjekt podataka podnosi u skladu s čl. 21 st. 1 OUZP prigovor na obradbu, a ne postoji visoki stupanj legitimnih razloga za obradu, ili se predmet podataka primjenjuje u skladu s čl. 21. odlomak 2. OUZP, protiv obrade.

 • osobni podaci obrađeni su protupravno.
 • brisanje osobnih podataka neophodno je kako bi se ispunila zakonska obveza prema pravu Unije ili nacionalnom zakonu na koju je regulator podvrgnut.

Osobni podaci prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koji se nude u skladu s čl. 8. odlomak 1. OUZP.

Ako je jedan od gore navedenih razloga točan, a ispitanik želi urediti brisanje osobnih podataka pohranjenih u OBO-u, oni mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati sa službenikom za zaštitu podataka ili nekog drugog zaposlenika. Zatim ćemo urediti da se zahtjev za gašenje bude odmah ispunio.

Ako su osobni podaci OBO-a javni i ako je naša tvrtka odgovorna u skladu s čl. 17. st. 1 OUZP, poduzimamo odgovarajuće mjere, uključujući tehničke, kako bismo informirali ostale kontrolore podataka koji obrađuju objavljene osobne podatke uzimajući u obzir dostupne tehnologije i troškove implementacije, da je nositelj podataka zatražio od ovih drugih kontrolora podataka brisanje svih veza na takve osobne podatke ili kopija ili ponavljanja takvih osobnih podataka, osim ako je obrada neophodna. U ovom ćemo slučaju pokrenuti neophodno.

6.5 Pravo na ograničenje obrade

Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo zatražiti od odgovorne osobe ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih razloga:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka kroz vremensko razdoblje koje omogućuje odgovornoj osobi da provjeri točnost osobnih podataka.
 • o je nezakonita, ispitanik odbija izbrisati osobne podatke i umjesto toga zahtijeva ograničenje uporabe osobnih podataka.
 • odgovorna osoba više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali podnositelj zahtjeva od njih zahtijeva da utvrde, vrše ili brani pravne zahtjeve.
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu prema čl. 21 stavak 1 OUZP i još nije sigurno jesu li opravdani razlozi odgovorne osobe važniji od onih ispitanika.

Ako je jedan od prethodno navedenih razloga točan, a ispitanik želi ograničenje osobnih podataka pohranjenih u OBO-u, oni mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati sa službenikom za zaštitu podataka ili nekog drugog zaposlenika. Zatim ćemo pokrenuti ograničenje obrade.

6.6 Pravo na prijenos podataka

Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo primati osobne podatke koji se odnose na njega / koji je podnositelj podataka predao odgovornoj osobi u strukturiranom, zajedničkom i stroju čitljivom obliku i ima pravo prenijeti te podatke drugoj osobi bez Invaliditet od strane ispitivača kojemu su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada obavlja na temelju čl. 6, odlomak 1, točka a osobe za zaštitu podataka 9, odlomak 2 OUZP ili na ugovor prema čl. 6 st. 1 točka v OUZP i da se obrada obavlja automatiziranim sredstvima, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaća u javnom interesu ili u obavljanju javnih ovlasti delegiranih kontroloru.

Štoviše, ispitanik je kod uporabe prava na prenosivost podataka prema čl. 20 stavak 1 OUZP pravo zatražiti da se osobni podaci prenose izravno od jedne odgovorne osobe na drugu odgovornu osobu, ako je to tehnički izvedivo i pod uvjetom da to ne utječe na prava i slobode drugih osoba.

Da bi se ostvarilo pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može nam se obratiti ili našem službeniku za zaštitu podataka u bilo kojem trenutku.

6.7 Pravo na prigovor

Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, u bilo koje vrijeme, iz razloga koji proizlaze iz njihove posebne situacije, kako bi spriječila obradu osobnih podataka koji se odnose na njih, može, sukladno čl. 6. odlomak 1. točka e ili f OUZP uložiti prigovor. To vrijedi i za profiliranje koje se temelji na im odredbama.

OBO neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati opravdane legitimne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode subjekta podataka ili obrade u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ,

OBO obrađuje osobne podatke radi izravne pošte, subjekt podataka ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku za obradu osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja. To vrijedi i za profiliranje ako je povezano s takvom izravnom poštom. Ako se ispitanik obradi na obradu u svrhu izravnog marketinga, više nećemo obrađivati osobne podatke za te svrhe.

Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji proizlaze iz njegove posebne situacije, protiv obrade osobnih podataka koje prikupljamo u znanstvene ili povijesne svrhe ili za statističke svrhe sukladno članku 89. odlomak 1 OUZP uložiti žalbu, osim ako je takva obrada neophodna za ispunjavanje zadaća od javnog interesa.

Za ostvarivanje prava na prigovor, ispitanik nas može izravno kontaktirati. Ispitanik također može, u kontekstu uporaba usluga informacijskog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, iskoristiti svoje pravo na prigovor automatskim postupcima primjenom tehničkih specifikacija.

6.8 Automatsko odlučivanje u pojedinačnom slučaju, uklj. profiliranje

Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo dodijeliti Europska direktiva i regulatorno tijelo da ne podliježe odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravni učinak na njega ili na sličan način značajno utjecati, ako je odluka

 • nije potrebna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolora, ili
 • dopuštena prema zakonodavstvu Unije ili država članica na koju je regulator podvrgnut i ako takvo zakonodavstvo sadrži odgovarajuće mjere zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa nositelja podataka, ili
 • je učinjeno uz izričitu suglasnost oštećene osobe.

Ako je odluka

 • potrebna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolora, ili
 • ako se vrši uz izričito odobrenje ispitanika, OBO će poduzeti odgovarajuće mjere radi zaštite prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, uključujući barem pravo na dobivanje intervencije osobe od strane odgovorne osobe, da izrazi svoje stajalište protiv odluke.

Ako ispitanik želi vidjeti svoja prava u smislu automatiziranih odluka, o tome se mogu bilo kada obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

6.9 Pravo na opoziv pristanka za zaštitu podataka

Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, u bilo koje vrijeme, kako bi spriječila obradu osobnih podataka koji se odnose na njih, koji, sukladno čl.

Ako ispitanik želi da potvrdi svoje pravo na povlačenje suglasnosti, može nas kontaktirati u bilo kojem trenutku.

Svaki ispitanik može nam se bilo kada obratiti s pitanjima i preporukama vo zaštiti podataka.

6.10 Pravo na žalbu na tijelo nadzor zaštite osobnih podataka

Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, u bilo koje vrijeme, kako bi spriječila obradu osobnih podataka koji se odnose na njih, koji, sukladno čl.

7. Pravni temelj obrade osobnih podataka

Ak nije drugačije navedeno u opisu odgovarajućeg postupka obrade podataka u sljedećem poglavlju B. ove Politike privatnosti, primjenjuju se sljedeće odredbe

Čl. 6 točka a OUZP pravna osnova OBO-a za postupke obrade koji zahtijevaju pristanak specifične svrhe prerade. Ako je obrada osobnih podataka za ispunjavanje ugovora ugovorna strana, podnositelj zahtjeva zahtijeva od strane sebe ili jedne od naših podružnica - čije usluge i / ili proizvodi se odnose na zahtjev - obradu se temelji na čl. 6 I točka b OUZP Isto se odnosi i na postupke obrade koji su potrebni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim uslugama i proizvodima.

Ako OBO podliježe zakonskoj obvezi koja zahtijeva obradu osobnih podataka, obrada se temelji na čl. 6 I točka c OUZP. U rijetkim se slučajevima može zahtijevati obrada osobnih podataka radi zaštite vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. U tom se slučaju obrada temelji na čl. 6 I točka d OUZP.

Osim toga, prijedlozi obrade mogu se temeljiti na čl. 6 I točka f OUZP. Na ovoj se pravnoj osnovi temelje poslovi obrade koji nisu pokriveni ni jednom od gore navedenih zakonskih osnova, gdje je obrada neophodna radi očuvanja legitimnog interesa OBO-a ili treće strane, pod uvjetom da ne prevladavaju interesi, temeljna prava i temeljne slobode ispitanika. Takvi postupci obrade osobito su nam dopušteni zato jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo (vidi uvodnu izjavu 47, st. 2 OUZP).

8. Razmatranje legitimnih interesa

Ako nije drugačije navedeno u opisu relevantnog postupka obrade podataka u poglavlju B. ove Izjave o zaštiti podataka i obrada osobnih podataka temelji se na čl. 6. I točka f OUZP, naš legitimni interes leži u vođenju našeg poslovanja i povezanim ekonomskim interesima.

9. Zaštita podataka pri uporabi naših kontaktnih podataka / mogućnost opoziva

Ako rabite kontaktne podatke koji su navedeni na našoj internetskoj stranici (npr. naša e-adresa ili broj faksa) da nas kontaktirate, osobni podaci koje ste unijeli bit će obrađeni u svrhu kontakta. Ako se vaš upit ne odnosi na usluge i/ili proizvode tvrtke OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO), već onima podružnice, vaš će zahtjev biti obrađen i odgovoren od strane potonjeg, za koji vaš zahtjev mora biti proslijeđen u skladu s tim.

Ako je razlog vašeg kontaktiranja u interesu naših usluga ili proizvoda ili u obavljanju ugovora s nama, pravna osnova je čl. 6. odlomak 1. točka b OUZP. U svim ostalim slučajevima kontaktiranja imamo legitiman interes obrade osobnih podataka u skladu s čl. 6 stavak 1 točka f OUZP na temelju komunikacije koju ste pokrenuli.

Osobni podaci prikupljeni za odgovor na vaš upit ili za uspostavljanje i izvršenje ugovornog odnosa bit će pohranjeni sve dok se zahtjev ne obradi u potpunosti ili dok se ugovorna veza ne ukida i ne briše nakon toga (ne prije isteka jamstvenog roka), osim ako smo prema članku 6 stavak 1. rečenica 1 točka c OUZP dužni na duže čuvanje zbog poreznih i komercijalnih zakonskih obveza pohranjivanja i dokumentacije (iz HGB, StGB ili AO) ili ste pristali na dužu pohranu prema čl. 6 st. 1 reč. 1 točka a OUZP. Osim toga, želimo održati kontakt s vama čak i nakon što je narudžba obrađena, ili nakon završetka ugovora, te u elektroničkom obliku, npr. putem adrese e-pošte koju ste naveli - da privučemo pozornost na svoje usluge i ponude. Obrada podataka u ove svrhe prikupljanja i održavanja kupaca, kao i olakšavanja kontakta temelji se na legitimnom interesu u smislu čl. 6 stavak 1 točka f OUZP, pri čemu kod procjene interesa s vašim temeljnim pravima i slobodama vidimo i prednosti ovog pristupa, npr. pravodobnim upućivanjem na naše usluge i ponude, mogućnost da se traži dodatna ponuda za daljnje građevinske projekte ili da bismo mogli izravno razjasniti pitanja s kontakt osobama. Imate pravo prigovora na obradu podataka koja se temelji na čl. 6. st. 1 f) OUZP i ne služi izravnoj reklami iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije. U slučaju izravne reklame, međutim, možete prigovoriti obradi u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga.

Podaci koji se obrađuju na temelju čl. 6 st. 1 točka f OUZP za prikupljanje kupaca ili izravni kontakt, obrađuju se do gubitka legitimnog interesa, a potom brišu, najkasnije s vašom izjavom o prigovoru na obradu podataka. Također se promatraju obveze statutarne zadržavanja u odnosu na te podatke.

Primatelji osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s ovom odredbom jesu davatelji IT usluga (osobito Hoster) s kojima smo sklopili odgovarajući ugovor o obradi narudžbi u skladu s člankom 28 OUZP i, ako je primjenjivo, podružnice čije se usluge i/ili proizvodi odnose na vaš zahtjev.

10. Zaštita podataka kod prijava na natječaj za zapošljavanje

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke podnositelja prijave radi provođenja postupka podnošenja zahtjeva, a time i na temelju predugovorne mjere u smislu čl. 6. stavak 1. točka b OUZP ili naš legitimni interes prema članku 6. stavak 1. točka f OUZP o zapošljavanju zaposlenika.

Obrada se također može izvršiti elektroničkim putem, npr. ako podnositelj prijave podnosi odgovarajuće prijave elektronskim putem, na primjer putem e-pošte ili putem našeg kontakt obrasca. Ako sklapamo ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, preneseni podaci bit će pohranjeni u svrhu izvršavanja radnog odnosa u skladu sa zakonskim odredbama. Ako osoba odgovorna za obradu podataka ne sklopi ugovor o radu s kandidatom, prijave se automatski brišu dva mjeseca nakon objavljivanja odluke o odbijanju, osim ako brisanje ne dopušta druge legitimne interese odgovorne osobe. Drugi legitimni interes u tom smislu, na primjer, teret dokaza u postupku prema Zakonu o općem tretmanu (AGG).

Zbog digitalizirane prijave primljenih prijava primatelji obrađenih osobnih podataka su naši pružatelji informatičkih usluga (osobito Hoster) s kojima imamo odgovarajuću obradu naloga u smislu čl. 28 OUZP.

11. Izmjene ovih odredbi o zaštiti podataka

OBO zadržava pravo da u svakom trenutku izmijeni ove odredbe o zaštiti podataka s budućim važenjem. Trenutačno važeća verzija uvijek je na raspolaganju na internetskoj stranici. Molimo vas da redovno posjećujete internetsku stranicu i da se redovito informirate o važećim odredbama o zaštiti podataka.

B. Posebne odredbe za obradu podataka na našoj internetskoj stranici

1. Prikupljanje i uporaba vaših podataka

Količina i priroda prikupljanja i uporabe vaših podataka razlikuje se ovisno o tome jeste li posjetili našu internetsku stranicu isključivo u svrhu dohvaćanja podataka ili uporabe usluga koje nam nude, kao što su: ugovor na internetskoj stranici, poduzeti i registrirati ako je potrebno.

2. Informativna uporaba / prikupljeni podaci / kolačići

(1) U samo informativnoj uporabi internetske stranice, tj. ako ne izvršite rezervaciju putem naše internetske stranice ili nam ne dajete informacije, sakupljamo samo osobne podatke koje vaš preglednik prenosi na naš poslužitelj. Ako želite pregledati našu internetsku stranicu, prikupljamo sljedeće podatke koji su tehnički neophodni da bismo vas obavijestili o našoj internetskoj stranici i osigurali stabilnost i sigurnost (pravna je osnova čl. 6 st. 1 reč. 1 točka f OUZP):

 • IP-adresa
 • Datum i vrijeme upita
 • Razlika u vremenskim zonama s Greenwich Mean Time (GMT)
 • Sadržaj zahtjeva (konkretna stranica)
 • Status pristupa / HTTP kod statusa
 • Svaka prenesena količina podataka
 • Internetska stranica od koje dolazi zahtjev
 • Preglednik
 • Operacijski sustav i njegova površina
 • Jezik i verzija softvera preglednika.

(2) Podaci obrađeni u skladu sa stavkom 1. ove odredbe bit će pohranjeni u navedene svrhe u trajanju od 30 dana, a zatim će biti izbrisani.

(3) Osim gore spomenutih podataka, kolačići se pohranjuju na vašem računalu kada rabite našu internetsku stranicu. To se vrši na temelju vašeg pristanka prema čl. 6 stavak 1 točka a OUZP, ako ste pristali na uporabu kolačića prilikom ulaska na našu internetsku stranicu. U tim se slučajevima postavlja takozvani kolačić prihvaćanja, koji sam nema drugog sadržaja osim naznaka da je kolačić kliknut, a postavljanje kolačića sesije bilo je dopušteno. Osim toga, kolačići se temeljem našem legitimnom interesu na temelju članka 6. stavka 1. točka f OUZP rabe za optimizaciju i ekonomičan rad naše internetske stranice. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na vašem tvrdom disku koji su dodijeljeni pregledniku koji rabite im tijelo koje postavlja kolačić (ovdje preko nas) prima određene informacije. Kolačići ne mogu pokrenuti programe niti prenijeti viruse na vaše računalo. Oni služe kako bi Internet bio više praktičan i učinkovit.

(4) Uporaba kolačića:

a) Naša internetska stranica rabi sljedeće vrste kolačića, čiji je opseg i svrha objašnjen u nastavku:

 • prolazni kolačići (vidi b)
 • trajni kolačići (vidi c)

b) Prolazni kolačići automatski se brišu kada zatvarate preglednik. U to se prije svega ubrajaju kolačići sesije. One pohranjuju takozvani ID sesije, s kojim se različitim zahtjevima iz vašeg preglednika mogu dodijeliti zajedničkoj sesiji. Na taj se način vaše računalo ponovno prepoznaje kada se vratite na našu internetsku stranicu. Kolačići sesije brišu se kada se odjavite ili zatvorite preglednik.

c) Trajni kolačići brišu se automatizirano prema zadanom vremenu koje se razlikuje ovisno o kolačiću i može iznositi nekoliko godina. Kolačiće možete bilo kada izbrisati u sigurnosnim postavkama vašeg preglednika.

d) Postavke preglednika možete konfigurirati u skladu sa svojim željama i npr. odbiti prihvaćanje kolačića treće strane ili svih kolačića. Imajte na umu da možda nećete moći rabiti sve značajke ove internetske stranice.

(5) Primatelji podataka obrađenih u skladu s prethodnim stavcima jesu davatelji IT usluga (posebno Hoster) s kojima imamo odgovarajuće ugovore o obradi narudžbi u skladu s člankom 28 OUZP.

3. Google Analytics

Na temelju našeg legitimnog interesa za analizu, optimizaciju i ekonomičnu ponudu naše internetske ponude u smislu članka 6 st. 1 točka f OUZP rabimo "Google Analytics", internetsku analitičku uslugu tvrtke Google Inc. ("Google") Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Google rabi kolačiće. Informacije dobivene putem kolačića o vašoj uporabi ove internetske ponude od strane korisnika, po pravilu se prenose na poslužitelj tvrtke Google u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo snimaju u memoriju.

Google je certificiran temeljem Sporazuma o zaštiti privatnosti, koji jamči poštivanje europskog zakona o zaštiti podataka:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google će rabiti ove informacije u naše ime kako bi procijenio upotrebu naše internetske ponude od strane korisnika, sastavili izvješća o aktivnostima unutar ove internetske ponude i pružili nam dodatne usluge vezane uz uporabu ove internetske ponude i uporabe interneta. Pritom se mogu stvoriti pseudonimni profili korisnika iz obrađenih podataka.

Rabimo Google Analytics za prikazivanje oglasa koji se prikazuju u Googleu i njegovim uslugama afilijacijskog oglašavanja, samo onim korisnicima koji su pokazali interes za našu ponudu na mreži ili koji imaju određene karakteristike (npr. Interesi u određenim temama ili proizvodima koje su posjetili) internetske stranice koje šaljemo Googleu (tzv. "Remarketing" ili "publika Google Analyticsa"). Uz publiku za remarketing također želimo osigurati da su naši oglasi u skladu s potencijalnim interesom korisnika i da ne smetaju.

Upotrebljavamo program Google Analytics uključujući funkciju Universal Analytics. Funkcija Universal Analytics omogućuje nam da analiziramo aktivnosti na svojim stranicama (npr. u slučaju pristupa putem laptopa i kasnije putem tableta). Ovo je omogućeno putem pseudonimne dodjele našeg korisničkog ID-broja svakom korisniku. Ovakva se dodjela vrši kada na našoj stranici registrirate korisnički račun ili kada se kasnije prijavite svojim računom. Međutim, tvrtki Google ne šalju se osobni podaci. I kada se programom Universal Analytics usluzi Google Analytics dodaju dopunske funkcije, to ne znači da je s tim povezano ograničenje mjera za zaštitu podataka, kao što je maskiranje IP-adrese ili dodaci pretraživača.

Rabimo Google Analytics samo s aktiviranom anonimizacijom IP adrese. To znači da će Google vašu IP-adresu prethodno skratiti u okviru država članica Europske unije ili drugih država potpisnica ugovora Europskog ekonomskog prostora. Kompletna se IP-adresa prenosi na Googleov poslužitelj u Sjedinjenim Američkim Državama samo u izuzetnim slučajevima.

IP-adresa poslana od poslužitelja korisnika u okviru programa Google Analytics ne dovodi se u vezu s drugim podacima. Korisnici mogu spriječiti pohranu kolačića postavljanjem njihovog softvera preglednika sukladno tome; Korisnici također mogu spriječiti Googleovu prikupljanje podataka koje generira kolačić te vezane uz njihovu uporabu internetske ponude i obradu takvih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika koji je dostupan pod sljedećom vezom:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Daljnje informacije o uporabi Googleovih podataka, stavovima i kontradiktornim mogućnostima možete pronaći ovdje:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads

Osim toga, možete spriječiti prikupljanje vaših podataka putem usluge Google Analytics (posebno za mobilne uređaje koji ne dopuštaju instalaciju gore navedenog softvera preglednika) klikom na sljedeću vezu. Postavlja se Opt-Out-kolačić koji sprječava buduće registracije vaših podataka prilikom posjeta ove internetske stranice: Deaktiviranje usluge Google Analytics.

4. Povezivanje videozapisa s usluge YouTube

5. Uporaba funkcija i ponuda na našoj internetskoj stranici

Ako želite rabiti usluge koje se nude na našoj internetskoj stranici, kao što su plaćene rezervacije u našoj internetskoj trgovini ili naručivanje biltena, morat ćete osigurati dodatne osobne podatke. Pojedinosti se mogu naći u sljedećim propisima.

5.1 Obrazac za kontakt

(1) U slučaju dobrovoljne uporabe naših obrazaca za kontakt, od vas će se tražiti da navedete svoju tvrtku, ime i prezime, poštansku adresu vaše tvrtke i vašu e-adresu, pri čemu su ti podaci označeni kao obvezni. Osim toga, imate mogućnost pružanja dodatnih informacija, ako je potrebno, kako biste optimizirali svoju osobnu dostupnost i odgovor (na primjer, telefonski broj, naziv radnog mjesta i razlog vašeg upita/kontaktiranja (poruka)).

(2) Slanjem vašeg zahtjeva spremamo vašu IP adresu i vrijeme registracije. Svrha postupka je dokazati vaš zahtjev i, ako je potrebno, pojasniti eventualnu zlouporabu vaših osobnih podataka.

(3) Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka prije svega je suglasnost koju ste izričito odobrili u skladu s člankom 6. odlomak 1. točka a OUZP. Osim toga, obrada podataka služi za odgovor na zaprimljeni zahtjev, a time i za (prije) ugovorne svrhe u smislu čl. 6. odlomak 1. točka b OUZP. Nadalje, obrada podataka odvija se na temelju legitimnog interesa prema čl. 6 stavak 1 točka f OUZP radi odgovora na vaš zahtjev za naše usluge ili ponude i dokaza o mogućoj zlouporabi e-adrese koja se rabi za tu svrhu. Ako postoji razlika između obaveznih podataka i dobrovoljnih informacija, prikupljaju se samo obavezne informacije u smislu čl. 5 st. 1 točka c, čl. 25 OUZP koji se obično upotrebljavaju i za ostale putove zahtjeva, npr. putem potpisa e-pošte podnositelja zahtjeva - i gdje je iskustvo pokazalo da ti podaci (vidi stavak 2.) moraju odgovoriti na zahtjev. Obično nam je potreban taj podatak, na primjer, da bismo podnositeljima zahtjeva

 • dodijelili pravu regiju prodaje
 • dodijelili pravog predstavnika prodaje
 • slali ciljane pozivnice za sajmove, seminare itd.
 • mogli slati certifikate za sudjelovanje na seminarima
 • mogli poslati ispisani materijal
 • poslati materijal/uzorke itd.
 • mogli preporučiti lokalne trgovine na veliko
Dobrovoljne informacije, kao što su oni od posla ili pozadina zahtjeva pomažu nam da vam možemo pružiti usluge na najbolji mogući način, a da u tom smislu nemamo nikakve upite, kao što imamo pružiti različite proizvode i informacije za različite zanimanja. Legitiman interes prema čl. 6 stavak 1 točka f OUZP postoji i u uporabi podataka koje ste dobili za naknadni kontakt u smislu (potencijalne) brige o kupcima i informiranje o našim ponudama i uslugama.

(5) Izbrisat ćemo podatke koje vam dostavite čim skladištenje za gore navedene svrhe više nije potrebno. Ako ste opozvali svoj pristanak na obradu podataka, što je moguće u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost, ali ne utječe na dopustivost obrade podataka do opoziva i/ili prigovor na obradu podataka kao legitiman interes (članak 6. stavak 1 točka f OUZP), odmah ćemo izbrisati te podatke. To se primjenjuje samo ako i u mjeri u kojoj drugi zakonski razlog (npr. ispunjavanje prije i poslije a prema članku 6. stavka 1 točka b OUZP) opravdava daljnju obradu ili ako se zakonski zahtjevi za zadržavanje sprečavaju neposredno brisanje (čl. 6. odlomak 1. točka c OUZP).

(6) Primatelji podataka obrađenih u skladu s tim propisima jesu davatelji IT usluga (posebno Hoster) s kojima imamo odgovarajuće ugovore o obradi narudžbi u skladu s člankom 28 OUZP i, ako je primjenjivo, podružnice čije se usluge i/ili proizvodi odnose na vaš zahtjev.

5.2 Bilten

(1) Uz vašu suglasnost i unos e-adrese možete se pretplatiti na naš bilten, koji vas informira o našim trenutačnim zanimljivim ponudama, našim uslugama i proizvodima, vijestima iz naše kuće i ostalim aktualnim OBO temama. Jedini uvjet za slanje biltena vaša je e-adresa.

(2) Za registraciju za naš bilten rabimo takozvani dvostruki uvodni postupak. To znači da ćete nakon registracije poslati e-poruku na e-adresu navedenu u kojoj vas molimo da potvrdite da želite primati bilten. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 72 sata, vaši će podaci biti blokirani i automatski će se izbrisati. Osim toga, pohranjujemo vaše IP adrese i vremena registracije i potvrde. Svrha postupka je dokazati vašu prijavu i, ako je potrebno, pojasniti eventualnu zlouporabu vaših osobnih podataka. Nakon potvrde narudžbe biltena, mi ćemo podatke pohraniti u skladu sa stavkom 2 u svrhu slanja biltena i dokaza o mogućoj zlouporabi vaše e-adrese u skladu sa stavkom 2.

(4) Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je suglasnost koju ste izričito odobrili u skladu s člankom 6 stavak 1 točka a OUZP i s obzirom na podatke obrađene u skladu sa stavkom 2 naš legitimni interes prema čl. 6 stavak 1 točka f OUZP radi dokaza o mogućoj zlouporabi e-adrese koja se rabi za tu svrhu.

(5) U bilo kojem trenutku možete opozvati svoj pristanak na slanje newslettera i otkazati pretplatu na bilten. Opoziv možete proglasiti klikom na vezu navedenu na svakom biltenu e-porukom ili putem e-pošte na info(at)obo.de ili slanjem poruke na kontakt podatke navedene u otisku.

(6) Vaša će e-adresa biti spremljena samo za dostavu biltena tijekom trajanja tražene registracije. Ostali podaci pohranjeni u skladu sa stavkom 1 bit će pohranjeni od nas nakon maks. izbrisan jedan mjesec nakon otkazivanja.

(7) Primatelji podataka obrađenih u skladu s tim propisima jesu davatelji IT usluga (posebno Hoster) s kojima imamo odgovarajuće ugovore o obradi narudžbi u skladu s člankom 28 OUZP.

5.3 OBO Construct

(1) Svojim klijentima, zaposlenicima i potencijalnim novim kupcima, kao i ugovornim partnerima nudimo mogućnost uporabe našeg softvera OBO Construct na različitim razinama primjene putem naše internetske stranice. Ovo je dostupno kao opcija preuzimanja ili kao internetska aplikacija. Učitajte i/ili rabite naš softver, zaključite odgovarajući ugovor s nama, čak i ako je uporaba besplatna.

Da biste mogli preuzeti softver, unaprijed je potrebno ostaviti podatke korisnika u obrascu za preuzimanje. Te su pojedinosti osobito glavni podaci, odnosno ime, adresa i e-adresa korisnika, što nam je potrebno kako bismo identificirali korisnika kao ugovornog partnera i, ovisno o slučaju, kontaktirati ga (čl. 6. odlomak 1. točka b OUZP). Osim toga, tražimo i zvanje koje je za nas odlučno kako bismo korisnike tih proizvoda dodijelili različitim područjima zanimanja i mogli birati proizvode najrazvijenijim zanimanjima koja rabe softver. Ta obrada podataka, dakle, odvija se u svakom slučaju u našem legitimnom interesu (čl. 6. odlomak 1. točka f OUZP). Osim toga, obrada podataka vrši se i prema čl. 6 stavak 1 točka a OUZP na temelju vašeg pristanka, jer da možete besplatno rabiti besplatni softver i otkriti svoje podatke u tom kontekstu.

Uz mogućnost preuzimanja softvera, za neke proizvode OBO Construct (npr. OBO Construct za podne sustave i OBO Construct za sustave uzemljenja) nudimo mogućnost registracije za uporabu softvera i postavljanje lozinke za kasniju prijavu. Pri registraciji zahtijevaju se iste podatke kao i prethodno opisani obrazac za preuzimanje za iste svrhe obrade, tako da se prvo upućuje na to. Vaša će e-adresa biti prikupljena za dovršetak postupka registracije jer ćete trebati potvrditi prijavu putem e-pošte u vezi s aktiviranjem računa. Nadalje je potrebna vaša e-adresa za pohranjivanje i dodjeljivanje konfiguracija za vas. Svojom se e-adresom i zaporkom možete prijaviti kao korisnik i pregledati sve svoje projekte i konfiguracije.

Čim imate račun, možete izraditi toliko projekata koliko želite. Pritom su jedina obavezna polja naziv projekta i datum narudžbe. Datum je unaprijed postavljen na trenutačni datum i naziv projekta se može promijeniti s "Novi projekt". Tako možete izravno stvoriti projekt bez dodatnih podataka o samome projektu. No imate mogućnost mijenjanja naziva projekta i unosa dodatnih informacija vezanih uz projekt (kao što je kratica projekta, broj projekta, broj klijenta, ime kupca, adresa kupca). Podaci koje ste generirali tijekom tih procesa pohranjeni su na našem poslužitelju, a korisnik (tj. vi) ih može zatražiti samo s pomoću izrađene lozinke.

Obrada prethodno navedenih podataka provodi se u skladu s vašim pristankom danim u postupku registracije u skladu s čl. 6 st. 1 točka a OUZP, te za ispunjavanje ugovora prema čl. 6. odlomak 1. točka b OUZP. Osim toga imamo legitiman interes u smislu čl. 6 st. 1 točka f. OUZP u pružanju naših (potencijalnih i/ili bivših) kupaca, kao i naših zaposlenika i ugovornih partnera s praktičnim i prilagođenim softverom koji zahtijeva stalnu optimizaciju. U tu je svrhu potrebno analizirati uporabu softvera kako bi se moglo provesti kontinuirano optimiziranje. Analiza upotrebe softvera obavlja se u internetskim aplikacijama s pomoću Google Analyticsa (vidi gore i mogućnosti prigovora u odlomku B 3). U načelu se ne vrši pristup vašim osobnim podacima stvorenim u projektu.

Za ispunjavanje ugovora (čl. 6. stavak 1. točka b OUZP) ovo je potrebno, ali i zbog našeg legitimnog interesa (čl. 6 st. 1 točka f. OUZP), moguće je da od vas zatražimo povratne informacije o rabljenim softverima i/ili kontaktirati vas o podacima o kontaktima koje ste naveli kako bismo dobili prijedloge za poboljšanje ili nove mogućnosti za već upotrijebljenu aplikaciju ili korisne dopune / druge aplikacije,.

(2) Bez vašeg izričitog pristanka ili bez pravne osnove, vaši osobni podaci neće se proslijediti trećim stranama izvan ugovora, osim za programere koje smo mi zaposlili. Te podatke prosljeđujemo naručiteljima programskih programera kako bismo vam pružili potrebne tehničke informacije ili ažuriranja softvera koji rabite. Napominjemo da je u ovom slučaju obrada narudžbe sukladno čl. 28 OUZP. Uključeni programeri softvera ugovorom su se obvezali prema nama u skladu sa zakonskim zahtjevima za pridržavanje propisa o zaštiti podataka.

(3) Nakon završetka ugovora vaši će podaci biti blokirani za daljnju upotrebu. Po isteku poreznih i trgovačkih propisa, ovi će se podaci izbrisati ako niste izričito pristali na daljnju upotrebu. Podaci koji se obrađuju na temelju čl. 6 st. 1 točka f OUZP obrađuju se do gubitka legitimnog interesa, a potom brišu, najkasnije s vašom izjavom o prigovoru na obradu podataka. Također se promatraju obveze statutarne zadržavanja u odnosu na te podatke.

(4) Prilikom pružanja softvera putem App Storea, treba razmotriti i upute koje je dao pružatelj App Storea u vezi s rukovanjem vaših podataka. Za ovu uporabu podataka ugovorni su isključivo ponuđači trgovine aplikacija.

6. Social-Plugins

Na našoj se internetskoj stranici ne rabe "Social-Plugins". Imamo samo veze s raznim uslugama društvenih medija. Koji podaci prikupljaju davatelji usluga i kako se rabe, potražite u pravilima o privatnosti odgovarajuće usluge.

7. Google karte

Ova internetska stranica rabi Google karte za prikaz interaktivnih karata i izradu uputa za vožnju. Google karte usluga je navigacije tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Uporabom ove usluge prikazat će vam se naša lokacija i olakšati vaš dolazak. To predstavlja opravdani interes u smislu čl. 6. odlomak 1. točka f OUZP.

Uporabom usluge Google karte informacije o uporabi ove internetske stranice, uključujući vašu IP adresu i (početnu) adresu unesene u funkciju planera rute, mogu se prenijeti na Google u Sjedinjenim Državama. Kada posjetite neku internetsku stranicu koja sadrži Google karte, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Googleovim poslužiteljima. Googleov sadržaj prenosi Google izravno u vaš preglednik i integriran je na internetsku stranicu. Stoga nemamo kontrolu nad opsegom podataka koje je Google prikupio na ovaj način. Stoga nemamo kontrolu nad opsegom podataka koje je Google prikupio na ovaj način:

 • Datum i vrijeme posjeta dotične internetske stranice,
 • Internetska adresa ili URL posjećene internetske stranice
 • IP adresa, (početna) adresa unesena tijekom planiranja rute.

To se vrši bez obzira na to daje li Google korisnički račun na koji ste prijavljeni ili ako nema korisničkog računa. Kada ste prijavljeni na Google, vaši će se podaci dodijeliti izravno na vaš račun. Ako ne želite biti povezani sa svojim profilom na Googleu, morate se odjaviti prije aktiviranja gumba. Google pohranjuje vaše podatke (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) kao profil upotrebe i ocjenjuje ih. Takva se ocjena vrši prije svega prema čl. 6 stavak 1 točka f OUZP temelji na legitimnim interesima Googlea na prikazu personaliziranog oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili prilagodbe svoje internetske stranice.

Imate pravo prigovoriti stvaranju tih korisničkih profila i morate izravno kontaktirati s Googleom da biste ga ostvarili. U tu svrhu pročitajte Izjavu o zaštiti podataka tvrtke Google na https://www.google.com/policies/privacy. Mogućnost opoziva (Opt-Out) trebala bi biti dostupna na poveznici www.google.com/settings/ads/.

Google LLC, sa sjedištem u SAD-u, certificiran je za Američko-Europsku konvenciju o zaštiti podataka "Privacy Shield", koji osigurava pridržavanje standarda zaštite podataka u EU prema (kritiziranom) mišljenju Europske komisije.

Ako se ne slažete s budućim prijenosom svojih podataka Googleu prilikom upotrebe Google karata, potpuno možete onemogućiti internetsku uslugu Google karata tako da isključite program JavaScript u pregledniku. Tada nije moguće rabiti Google karte i prikaz karte na ovoj internetskoj stranici.

Uvjete uporabe tvrtke Google pronaći ćete na http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, a dodatne uvjete uporabe za Google karte na https://www.google.de/intl/de/policies/. Pojedinosti o zaštiti podataka povezane s upotrebom Google karata potražite u Googleovim pravilima o privatnosti ("Google Privacy Policy"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Uporabom naše internetske stranice pristajete na obradu podataka prikupljenih od usluge za planiranje rute usluge Google karte na gore opisani način i za gore navedenu svrhu.

8. Sigurnosne mjere

Poduzimamo organizacijske, ugovorne i tehničke sigurnosne mjere prema stanju tehnike kako bismo osigurali pridržavanje propisa o zaštiti podataka i kako bismo zaštitili podatke koje smo obrađivali od slučajnog ili namjernog manipuliranja, gubitka, uništenja ili protiv pristupa od strane neovlaštenih osoba. Jedna je od sigurnosnih mjera šifrirani prijenos podataka između vašeg preglednika i našeg poslužitelja.