close

Možda se nalazite na pogrešnoj naslovnoj stranici tvrtke OBO-Bettermann. Možete promijeniti na sljedeće stranice za pojedinu zemlju:

Opći uvjeti prodaje i isporuke

Opći uvjeti prodaje i isporuke

OPĆI UVJETI PRODAJE I ISPORUKE OBO Bettermann d.o.o.

1. DEFINICIJE

1.1. OBO – znači trgovačko društvo OBO Bettermann d.o.o. Gospodarska 1/B, 42202 Trnovec Bartolovečki

1.2. Opći uvjeti – znači opći uvjeti poslovanja OBO–a

1.3. Roba – znači svaki proizvod iz proizvodnog programa OBO–a

1.4. Usluga – znači svaka usluga iz proizvodno prodajnog programa OBO–a

1.5. Kupac – znači svaki pravni subjekt koji je na bilo koji način ostvario kontakt sa OBO–om radi nabave i/ili pružanja usluga

2. PRIMJENA OPĆIH UVJETA

2.1. Ovi se opći uvjeti poslovanja primjenjuju na sve odnose između OBO–a kao isporučitelja robe i/ili pružatelja usluga i kupaca proizašle izsklopljenih ugovora, odnosno isporuka robe i pruženih usluga OBO–a, osim ako posebnim ugovorom s kupcem nije drugačije dogovoreno.

2.2. Ako posebnim pismenim dogovorom između OBO–a i naručitelja, odnosno kupca, nije što drugo određeno, isporuke robe i usluge OBO– a vrše se isključivo prema ovim općim uvjetima poslovanja bez da su isti posebno ugovoreni. Opći uvjeti postaju sastavni dio ugovora najkasnije u trenutku prihvata isporučene robe od strane kupca i sa njime čine jednu cjelinu te na iste kupac pristaje najkasnije u trenutku primitka robe.

2.3. U slučaju da bi se neka odredba ovih općih uvjeta bila i/ili postala ništavna, primjenjuje se zakonska odredba/odredbe kojom/kojima se postiže najbliža ciljana gospodarska svrha, ali ništavnost pojedine odredbe ne utječe na valjanost ovih uvjeta, odnosno sklopljenih ugovora.

2.4. Ukoliko određene stavke nisu regulirane po općim uvjetima, primjenjuje se Zakon o trgovini i pravilnik o obvezama trgovaca.

3. RADNO VRIJEME SKLADIŠTA

3.1. Radno vrijeme skladišta OBO-a za kupce koji sami dolaze po robu je od 7:30 do 16:00 sati od ponedjeljka do četvrtka, te od 7:30 do 14:00 sati u petak.

4. ISPORUKA ROBE, PRIJELAZ RIZIKA I VLASNIŠTVA

4.1. Minimalna narudžba iznosi 1.500,00 kn u neto vrijednosti.

4.2. Za zaprimljenu narudžbu kupac od OBO-a dobiva potvrdu narudžbe s rokovima isporuke.

4.3. Roba će biti spremna za preuzimanje na skladištu OBO-a nakon zaprimanja službene narudžbenice od strane našeg kupca. Za službene narudžbenice poslane od ponedjeljka do četvrtka do 16:00 sati te petkom do 14:00 sati roba će biti spremna za preuzimanje slijedeći radni dan uzimajući u obzir 2 radna sata potrebna za pripremu robe za isporuku.

4.4. OBO vrši besplatnu dostavu u krugu OBO skladišta od cca 100 km ukoliko je minimalna vrijednost kupljene robe 15.000,00 kn.

4.5. Za robu neto vrijednosti ispod 15.000,00 kn također se može organizirati dostava čije troškove snosi kupac, osim ako s kupcem nije drugačije dogovoreno u pismenom obliku.

4.6. OBO ne obavlja istovar robe na lokaciji kupca.

4.7. Roba se isporučuje, odnosno preuzima na skladištu OBO-a, a može se dogovoriti i drugo mjesto isporuke, odnosno preuzimanja robe, u kom slučaju OBO zadržava pravo teretiti kupca za troškove prijevoza i druge zavisne troškove. Robu za koju se izda obavijest da je spremna za otpremu kupac je dužan preuzeti odmah; u suprotnom OBO je ima pravo otpremiti na poznatu adresu kupca ili skladištiti, sve to na trošak i rizik kupca, prema vlastitoj procjeni. Isto vrijedi ako se otprema ne može izvršiti iz razloga za koje OBO ne snosi krivicu. Nakon obavijesti o spremnosti robe za otpremu roba se smatra isporučenom i može se obračunati.

4.8. Vrsta transporta, transportno sredstvo, transportni put, vrsta te obujam potrebnih zaštitnih sredstava te izbor špeditera ili prijevoznika kao i pakiranje prepušteno je izboru OBO-a, ukoliko ugovorom nije ugovoreno drugačije. OBO će odabir izvršiti prema svojoj procjeni i pažnji uobičajenoj u prometu, uz isključenje bilo kakvog posebnog jamstva.

4.9. Neodvojiva ambalaža je nepovratna i uračunata u prodajnu cijenu. Palete, transportni spremnici i povratna ambalaža nisu predmet prodaje te ih je kupac dužan u svom trošku i na svoj rizik vratiti OBO-u u čistom stanju, odmah i bez posebnog OBO-ovog zahtijeva, u protivnom OBO obračunava troškove ambalaže.

4.10. Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi kupac od trenutka kad mu je roba isporučena, odnosno kad ju je isti preuzeo. Isporukom robe kupcu, odnosno preuzimanjem iste od strane kupca smatra se trenutak isporuke, odnosno preuzimanja robe od strane kupčeva prijevoznika ili osobe koju je kupac ovlastio da za njega organizira prijevoz. Predajom robe špediteru ili prijevozniku, a najkasnije po napuštanju tvornice ili skladišta, rizik odgovornosti prelazi na kupca, ukoliko drugačije nije ugovoreno.

4.11. Kupac, odnosno druga osoba iz 4.10. svojim potpisom i/ili pečatom na otpremnici potvrdit će preuzimanje robe. OBO zadržava pravo ne isporučiti robu kupcu u slučaju nepotpisivanja otpremnice. Kupac je dužan robu količinski pregledati odmah ili je dati na pregled u što kraćem mogućem roku, ovisno o okolnostima. Ako je kupac tijekom prijevoza robe promijenio smjer ili je robu dalje otpremio, a da pritom nije postojala razumna mogućnost da se roba pregleda te ako je prodavatelju u trenutku sklapanja ugovora bila poznata ili mu je morala biti poznata mogućnost izmjene smjera ili daljnje otpreme, pregled robe može se odgoditi do prispijeća robe na novo odredišno mjesto.

4.12. Isporučena, odnosno preuzeta roba ostaje vlasništvo OBO-a do potpune isplate kupovne cijene te je kupac za to vrijeme istom robom ovlašten raspolagati isključivo na poslovno uobičajeni način (korištenje, prerada i daljnja prodaja). Ako kupac kasni s preuzimanjem isporuke ili u slučaju da se isporuka neće izvršiti prije plaćanja pune cijene, a prodavatelj robu drži ili je na drugi način kontrolira, prodavatelj je dužan poduzeti mjere za očuvanje robe koje su prema okolnostima razumne. Prodavatelj ima pravo robu zadržati dok mu kupac ne nadoknadi njegove novonastale troškove.
Ukoliko kupac nerazumno dugo odugovlači s preuzimanjem naručene robe, prodavatelj ima pravo tu robu uzeti natrag ili je prodati, uz prethodnu obavijest kupcu da nadoknadi troškove čuvanja naručene robe.

4.13. Djelomične isporuke su dozvoljene i stvar su dogovora prodavatelja i kupca.

4.14. Ukoliko kupac naruči artikle koje OBO nema na skladištu u trenutku narudžbe, a kupac na narudžbi nije naveo željeni rok isporuke, OBO će na zahtjev kupca ući u normalni program proizvodnje te će takove artikle isporučiti kupcu čim roba bude proizvedena i spremna za isporuku

4.15. Okolnosti koje onemogućavaju isporuku ili je bitno otežavaju te radnje i/ili zabrane službenih tijela koje utječu na ugovorni odnos, oslobađaju OBO obveze isporuke naručene robe i daju mu pravo na odustajanje od ugovora ukoliko se nastanak istih okolnosti nije mogao predvidjeti i/ili spriječiti i otkloniti ili pak su nastale uslijed propusta kupca.

5. KVALITETA I KVANTITETA ROBE I USLUGA

5.1. Isporučena roba izrađena je po traženim standardima i pakiranjima u ambalažu koja onemogućava oštećenja u transportu, pri normalnoj uporabi i skladištenju.

5.2. OBO će kupcu bez naknade na njegov zahtjev osigurati ateste i certifikate kvalitete koji su standard za određenu vrstu robe.

5.3. Prilikom isporuke, odnosno preuzimanja robe, kupac je dužan pregledati isporučenu robu i u slučaju vidljivih nedostataka, viškova ili manjkova dužan je odmah pismeno reklamirati nedostatke, inače gubi prava koja mu po osnovi pripadaju.

5.4. Ukoliko se radi o skrivenim nedostacima na robi koje kupac prilikom preuzimanja robe nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, a koji se pojave u roku od 6 mjeseci od isporuke, kupac je dužan odmah o istima obavijestiti prodavatelja pisanim putem, inače gubi prava koja mu po osnovi pripadaju.

5.5. OBO ne odgovara za eventualni izgubljeni dobitak kupca uzrokovan nedostacima robe.

5.6. Svi dokumenti iz točke 5. moraju biti sastavljeni u pismenom obliku, potpisani od strane ovlaštene osobe kupca i ovjereni žigom kupca te moraju sadržavati točnu naznaku dana i broja otpremnice kada je roba kupcu isporučena, odnosno kada je istu preuzeo. Ukoliko se radi o skrivenom nedostatku, kada je nedostatak otkriven potrebno je naznačiti datum isporuke, kao i detaljan opis nedostatka na koji se kupac poziva, jer u se u protivnom smatra da kupac nije obavijestio prodavatelja o eventualnim nedostacima robe.

5.7. OBO reklamiranu robu prema svojim mogućnostima zamjenjuje ispravnom i/ili otklanja nedostatak.

5.8. OBO ne odgovara za pogrešno naručenu robu niti istu zamjenjuje drugom.

5.9. Za nedostatke proizvoda za koje je izdano jamstvo OBO odgovara u jamstvenom roku.

5.10. Kupac ne može vratiti reklamiranu robu bez pisane suglasnosti odgovorene osobe OBO-a.

5.11. Ukoliko OBO utvrdi da je reklamacija opravdana on će kupcu zamijeniti neispravnu robu u najkraćem mogućem roku. Kupac treba donijeti fakturu po kojoj je robu kupio, kako bi OBO mogao za istu napraviti zamjenu ili financijsko odobrenje.

5.12. Kod povrata OBO preuzima robu isključivo u istom stanju u kojem je ona isporučena.

5.13. Za dodatno obrađenu robu i robu koja se ne skladišti povrat/storno nije moguć.

5.14. Za dogovorni povrat robe zaračunavamo 30% manipulativnih troškova.

5.15. OBO prihvaća dogovorni povrat robe jednom godišnje. Dogovorni povrat robe može se sastojati samo od artikala koji su otpremljeni sa skladišta OBO-a u prethodnih 12 mjeseci.

5.16. Vrijednost robe koja je predmet dogovornog povrata može iznositi najviše 2% od ukupnog kontingenta robe koji je isporučen unatrag 12 mjeseci.

6. UVJETI PLAĆANJA

6.1. Cijene su, ukoliko se izričito drugačije ne navede, slobodno formirane i zasnivaju se na trenutačnim faktorima troškova. Ukoliko od dana isporuke nastupe promjene faktora troškova, npr. uslijed povišenja cijena primarnih materijala, troškova prijevoza ili promjene tečaja >2%, OBO pridržava pravo na odgovarajuću prilagodbu svojih cijena.

6.2. U slučaju prihvaćanja mjenica zaračunava se diskont(iranje) i nastali troškovi; prihvaćanje je moguće samo uz zadržavanje prava da se u svakom trenutku zatraži plaćanje u gotovini uz povrat dokumenata. U slučaju prihvaćanja mjenica ne odobrava se popust ni bonus.

6.3. U slučaju prekoračenja dospijeća plaćanja OBO ima pravo zaračunati zakonske zatezne kamate važeće na dan kada je kupac prekoračio rok plaćanja, a kamate teku od dospijeća dugovanog iznosa do plaćanja.

6.4. Kod kašnjenja plaćanja istodobno dospijevaju svi još otvoreni računi odnosno iznosi mjenica, te su od toga trenutka temelj za pokretanje postupka prisilne naplate. U slučaju nepridržavanja uvjeta plaćanja ili okolnosti koje mogu umanjiti kreditnu sposobnost kupca, OBO ima pravo učiniti dospjelima sve tražbine bez obzira da li je rok za plaćanje preuzete mjenice dospio ili ne. Preostale isporuke OBO ima pravo izvršiti samo uz plaćanje unaprijed ili davanje garancija. Ukoliko se plaćanje unaprijed ili davanje garancije ne izvrši po isteku primjerenog roka, OBO ima pravo odustati od ugovora glede još neizvršenih usluga s posljedicom da svi zahtjevi kupaca povodom još neizvršenih usluga prestaju.

7. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SKLAPANJE UGOVORA

7.1. Kupac je dužan obavijestiti OBO o svakoj statusnoj promjeni, a osobito o promjeni naziva, adrese i ovlaštene osobe te broja transakcijskog računa kupca, otvaranju stečaja ili likvidacije jer u protivnom odgovara OBO – u za štetu.

7.2. Ova odredba adekvatno se primjenjuje i na kupca koji nije osnovan po hrvatskom pravu, odnosno nema sjedište u RH.

8. DOSTAVA DOKUMENTACIJE

8.1. Sva pisma namijenjena OBO-u imaju se dostaviti na adresu sjedišta, u protivnom se dostava neće smatrati urednom.

8.2. Sva pisma namijenjena kupcu dostavit će se na adresu kupca naznačenu na narudžbi kupaca, odnosno na poslovnom papiru kupca. Ukoliko kupac dva puta odbije primjerak pisma, dostava će se smatrati urednom.

8.3. Ukoliko je kupac propustio obavijesti OBO o promjenama iz točke 7.2 pa zbog toga nije moguća dostava pisma kupcu, urednom će se smatrati dostava na adresu iz 7.1

9. RJEŠAVANJE SPOROVA

9.1. Na sve odnose OBO-a i kupca koji nisu regulirani ugovorom sklopljenim između OBO-a i kupca i/ili ovim općim uvjetima primjenjuje se hrvatsko pravo, osobito odredbe hrvatskog Zakona o obveznim odnosima i isključivo je nadležan stvarno i mjesno nadležan sud, osim u slučaju kada je važećim hrvatskim propisima utvrđena isključiva nadležnost nekog drugog suda

Ovi opći uvjeti primjenjuju se od 01.08.2019.godine i dostupni su kod prodajnog osoblja kao i u skladištu.

Preuzimanja

  • Opći uvjeti prodaje i isporuke OBO BETTERMANN d.o.o. 01.08.2019
    0,05 MB, PDF